Web Title:學習共同體學習共同體

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14

共備&讀書會(3)(105.05.06)

411淑珍公開觀課(104.11.17)

活動日期:2015-11-17
感恩淑珍帶給夥伴們一個非常棒的學習的機會

終於見識到期待已久~淑珍的「概念構圖」教學
寶貝們從概念構圖中學習到組織統整的能力,再結合口說接力作文的訓練......
達到讀寫說合一的學習
哇~真的超棒!

發現411的寶貝們口說表達能力真的~很優!